Általános szerződési feltételek

Gyakran ismételt kérdések Általános szerződési feltételek

1. Általános adatok, elérhetőségek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az eGov Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Fejlesztő) által működtetett https://joghataly.egov.hu/ honlapon, illetve az iOS- és Android-platformon elérhető Joghatály Alkalmazáson keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza, mely a hatályos magyar jogszabályok alapján készült. 

Elérhetőségeink, főbb információk:

Cégnév: eGov Tanácsadó Kft. 
Cím: 1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.
E-mail cím: joghataly@egov.hu
Telefonszám: +36 1 411 1668
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-707490
Adószám: 12870490-2-41
Közösségi adószám: HU12870491

A Fejlesztő Ügyfélszolgálata (Helpdesk) elérhetősége: 

Hétfő-péntek: 8:00-17:00
E-mail cím: joghataly@egov.hu
Telefonszám: +36 20 411 1668

Feladatai:

•    általános tájékoztatás a szolgáltatásról, a használat feltételeiről,
•    e-mailes megkeresések kezelése
•    észrevételek, hibabejelentések, panaszbejelentések kezelése, elemzése, megválaszolása.

2. ÁSZF jogalapja, hatálya és közzététele

Jogalap
Az ÁSZF, a Fejlesztő és a Megrendelő (együttesen a továbbiakban: Felek) között, a regisztráció során létrejött szerződés feltételeit szabályozza.

Hatály
Az ÁSZF személyi hatálya a Fejlesztőre és a Megrendelőre terjed ki.
Az ÁSZF a hatálybalépés dátumától (2021. év január hónap 1. napjától) határozatlan időre szól, a Felek között határozatlan időre jön létre az ÁSZF Megrendelő általi elfogadásának időpontjától.

Közzététel
A Fejlesztő jelen ÁSZF-et elektronikus formában közzéteszi a honlapján, ez az alábbi linken érhető el: https://joghataly.egov.hu/site/terms-and-conditions.

3. Fogalommeghatározások, szerepkörök

Honlap: www.joghataly.egov.hu oldal

Időbélyegző: olyan elektronikus adatok, amelyek más elektronikus adatokat egy adott időponthoz kötnek, amivel igazolják, hogy utóbbi adatok léteztek az adott időpontban.

Megrendelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Felhasználó számára előfizet az Alkalmazásra. 

Felhasználó: az a természetes személy, aki előfizet, illetve használja az Alkalmazást. A Felhasználó azonos lehet a Megrendelővel.

Szoftver: a Fejlesztő által elérhetővé tett Joghatály Alkalmazás.

Szerződés: egyrészről a Fejlesztő, másrészről a Megrendelő között az Alkalmazás térítés ellenében történő felhasználására irányuló kölcsönös és egybehangzó, joghatás kiváltására alkalmas megállapodás, amely a jelen ÁSZF-ből, valamint az ÁSZF szerint kitöltött regisztráció, illetve számlázási űrlap(ok)ból, továbbá a Felek esetleges további, elektronikusan vagy írásban létrejött megállapodásából áll.

Felek: a Szerződést kötő felek, úgymint a Fejlesztő és a Megrendelő.

Vis maior: a Fejlesztő ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan esemény, különösen természeti katasztrófa, tűz, áradás, szükségállapot, háború, sztrájk, szervertámadás, hackertámadás, jogosulatlan hozzáférések.

4. Rendszerhasználati feltételek

Rendszer használati feltétele:
• érvényes regisztráció,
• regisztráció során személyes adatok megadása.

5. Felhasználási engedély, szerzői jogi klauzula

A Fejlesztő a Szerződésben meghatározott feltételekkel nem kizárólagos, területileg korlátlan, nem átruházható felhasználási jogot biztosít az Alkalmazás használatára a regisztrált Felhasználó számára.

Ugyanaz a Felhasználó korlátlan számú számítógépen és elektronikus eszközön futtathatja az Alkalmazást. A felhasználási engedély azonban kizárólag a megrendelőlapon meghatározott Felhasználóra vonatkozik, más felhasználó az Alkalmazást nem használhatja.

A felhasználási engedélyről (amely a sikerest fizetést követően valósul meg) a Fejlesztő a „Profil” oldalon megadott e-mail címre üzenetet küld a Megrendelő részére. A sikeres fizetésről szóló válaszüzenet a honlapon is megtalálható. Az Alkalmazás használata ezután a megrendeléskor megadott személyazonosító adatokkal rendelkező Felhasználó számára lehetséges. Az Alkalmazás használata előtt kitöltésre kerülő nyomtatványokat Felhasználó módosíthatja.

A felhasználási engedély a - különböző csomagok alapján - sikeres előfizetés után számított adott időtartamra (1 nap, 1 hónap, 3 hónap, 1 év) korlátozódnak. A licenc lejárta után az alkalmazás két szolgáltatása (hatályosságvizsgálat, forrásvizsgálat) tovább használható, ugyanakkor a Felhasználó újra előfizethet, így megújítva licencét. 

A felhasználó regisztráció nélkül is jogosult az ingyenes próbaverzió használatára.

A felhasználási engedély az Alkalmazás rendeltetésszerű használatához szükséges terjedelemre korlátozott; az engedély nem terjed ki különösen az Alkalmazás terjesztésére, átdolgozására.

A Szerződésben foglaltakon túl az Alkalmazásra, a honlapra, illetve az iOS és az Android alapú alkalmazásokra vonatkozó minden egyéb felhasználási, hasznosítási, illetve tulajdonjogot Fejlesztő fenntart. A Szerződésben biztosított jogok semmiképpen nem értelmezhetők úgy, hogy Megrendelő vagy Felhasználó a kifejezetten meghatározottakon túl jogot szerezne az Alkalmazásra, vagy annak használatára.

Amennyiben a Megrendelő az Alkalmazást jogosulatlanul vagy a Szerződés feltételeitől eltérő módon használja, a Fejlesztő az ebből származó kárának megtérítését követelheti.

Az Alkalmazás olyan műszaki megoldásokat tartalmaz, melyek rendeltetése az, hogy az Alkalmazás licenc nélküli, illetve jogellenes használatát megakadályozzák.

6. Regisztráció

A regisztráció a Fejlesztő által a szolgáltatás honlapján (https://joghataly.egov.hu/) biztosított online felületen, a regisztráció folyamatához tartozó lépések elvégzésével történik. Megrendelő a regisztráció során köteles a saját, valamint a Felhasználó valós adatait teljeskörűen megadni.

A regisztrációval Megrendelő a jelen ÁSZF-et elfogadja, és a Szerződés e feltételek szerint létrejön. A Szerződés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a Fejlesztő honlapján található kötelezően kitöltendő adatbeviteli mezőket maradéktalanul kitöltötte, és azt Fejlesztő elektronikus levélben a Megrendelő részére visszaigazolta. A folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Fejlesztő felelősséget nem vállal.

A Megrendelő a regisztráció folyamatában egyedi hozzáférést kap az Alkalmazáshoz. Megrendelő a felhasználói nevéhez tartozó jelszót köteles bizalmasan kezelni, azt harmadik személyeknek nem adhatja át. Ennek megsértéséből fakadó esetleges károkért Fejlesztő nem felel. Megrendelő köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, amint illetéktelen hozzáférésről értesül vagy annak gyanúja, lehetősége merül fel.

A regisztráció során megadott adatainak változását Megrendelő köteles a Fejlesztő által biztosított adatmódosítási felületen átvezetni.

7. Előfizetés vásárlása

A Megrendelő a szolgáltatás honlapján keresztül előfizethet az Alkalmazásra.

Az előfizetés megvásárlását követően az Alkalmazás haladéktalanul használható. A Megrendelő köteles jelezni Fejlesztő felé, ha az előfizetés ellenére sem tudja használni a fizetős szolgáltatásokat. 

Amennyiben a Felhasználó hibát észlel az Alkalmazás működésében, úgy köteles erről haladéktalanul értesíteni a Fejlesztőt a hiba kijavításához szükséges minden információ megadásával.

8. Fizetés és számlázás

A Megrendelő a szolgáltatás online felületén közzétett aktuális díjszabás szerinti díjat köteles megfizetni.

Egyszerű átutalási megbízásra nincs lehetőség, csak az online fizetéssel teljesíthető az előfizetés. Enélkül az alkalmazás fizetős szolgáltatásai nem elérhetők. 

A Fejlesztő a fizetett díjról fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus számlát állít ki.

9. A Fejlesztő felelőssége

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alkalmazás 100%-os hibamentessége nem garantált; Fejlesztő az Alkalmazást adott állapotában („as is”), a hibamentesség garantálása nélkül biztosítja. A hibamentesség különösen arra tekintettel nem garantálható, hogy az Alkalmazáshoz különböző, akár nem megfelelő formátumú szövegrészek, illetve nem megfelelő állományú dokumentumok is beilleszthetők. A Megrendelő hibajelzése esetén a Fejlesztő haladéktalanul megkezdi a hiba kijavítását és lehetőleg a következő frissítésig kijavítja a hibát.

A Fejlesztő kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely az Alkalmazás nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

Fejlesztő sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős az Alkalmazás használatából eredő károkért, beleértve az üzleti haszon elvesztését, az üzleti kapcsolat megszakadását, adatvesztést és hasonlókat, még akkor sem, ha a Fejlesztőt értesítették az ilyen kár lehetőségéről.

A fenti felelősségkorlátozások nem érintik Fejlesztő Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:152. § bekezdése szerinti felelősségét a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott kárért, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért. Felek elfogadják, hogy a Megrendelő által fizetendő díjazás a jelen Szerződés szerinti felelősségkorlátozásokra tekintettel került megállapításra.

10. Adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezeléssel és a felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 1. és 2. pont alapján), ezért a jelen fejezet szerinti feltételek kizárólag természetes személyek a személyes adatainak kezelésére vonatkoznak. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást külön dokumentum (Adatkezelési Tájékoztató: https://joghataly.egov.hu/site/privacy-policy) tartalmazza, amely az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelettel (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelettel összhangban készült.

A Megrendelő az adatok helyesbítését vagy egyes esetekben az adatok törlését a szolgáltatás online felületén végezheti el. Az adatkezeléssel összefüggő egyéb jogait a Megrendelő a Fejlesztő elektronikus úton (e-mailben) elérhető ügyfélszolgálatán keresztül gyakorolhatja.  A felhasználói fiók törlését – az erre vonatkozó igény emailben történő bejelentését követően – Fejlesztő végzi el 5 napon belül.

A Megrendelő kérelmére az ügyfélszolgálat – az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint -tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

A Megrendelő, illetve a Felhasználó – az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint - a vonatkozó jogszabályok szerinti jogorvoslattal élhet, ha álláspontja szerint a jogszabályokban foglalt adatkezelési, adatbiztonsági tájékoztatási vagy közlési, helyesbítési, illetve törlési követelményeket Fejlesztő nem teljesíti. Megrendelő a bírósághoz fordulást megelőzően köteles felszólítani Fejlesztőt a követelmények teljesítésére, pontosan megjelölve az álláspontja szerinti jogsértést.

11. Felhasználók kötelezettségei

Rendeltetésszerű használat
A Felhasználó köteles:
• a jelen ÁSZF-ben foglaltakat maradéktalanul betartani, a szolgáltatást kizárólag törvényes célokra és azoknak megfelelően felhasználni. 
• a szolgáltatás igénybevételéhez használt egyedi azonosítóját az illetéktelen hozzáféréstől megvédeni. 
• a rendszer használata során a hatályos jogszabályokat betartani.
• tartózkodni más személy nevével, e-mail címével vagy más személy adatával való visszaéléstől, más személyekre vonatkozó információk gyűjtésétől.

Adatváltozás átvezetése
A Felhasználó köteles az általa megadott adatokat naprakészen tartani. 

Felelősség az ÁSZF rendelkezéseinek betartására
Az ÁSZF rendelkezéseinek betartása nem mentesíti a Felhasználót a vonatkozó jogszabályok betartása alól. Amennyiben jelen ÁSZF és valamely jogszabály között ellentmondás áll fenn vagy keletkezik, a jogszabályi rendelkezést kell irányadónak tekinteni. Amennyiben valamely kérdésről az ÁSZF nem tartalmaz információt, akkor a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

12. A Szerződés elfogadása, módosításának módja, menete

A Megrendelő bármikor jogosult újabb Felhasználót rögzíteni a rendszerben, ezzel módosítva a részére biztosított felhasználási engedély terjedelmét.

A Fejlesztő az Általános Felhasználási Feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani, így különösen (de nem kizárólag)
• ha azt jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
• ha azt a szolgáltatás körülményeiben (így különösen a piaci viszonyokban, az alapul fekvő szolgáltatások feltételeiben) bekövetkezett lényeges változás indokolja;

A Fejlesztő a Megrendelő figyelmét a szolgáltatás honlapján közzétett tájékoztatóban, valamint e-mailben köteles felhívni az Általános Felhasználási Feltételek módosítására. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a módosítások lényegének rövid leírását és a módosítások hatálybalépésének időpontját.

Az Alkalmazás az Általános Felhasználási Feltételek módosításának hatályba lépését követő használatával Megrendelő elfogadja a Fejlesztő által tett módosításokat, a Fejlesztő által megjelölt hatályba lépési időpontra vonatkozóan.

A Szerződés bármely egyéb módosítása csak Felek közös megegyezésével lehetséges.

13. A Szerződés megszűnése

A Szerződést a Felek határozatlan időbeli hatállyal kötik. A felhasználási engedély azonban határozott időre biztosított.

Az adott Felhasználóra vonatkozó felhasználási engedély megszűnik, ha a Felhasználó megsérti a Szerződés feltételeit. Ilyen esetben Megrendelő, illetve Felhasználó nem követelheti a hátralévő időszakra vonatkozó díj arányos részének visszafizetését.

A Szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:
• bármely Fél általi rendes felmondásával, tizenöt napos felmondási idővel,
• ha azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik,
• azonnali hatállyal, ha azt bármely Fél a másik Fél súlyos szerződésszegésére tekintettel rendkívüli felmondással megszünteti,
• azonnali hatállyal és automatikusan, ha valamelyik Fél jogutód nélkül megszűnik.

14. Egyéb rendelkezések

A Felek jelen ÁSZF-re vonatkozóan és az abból eredő jogviták esetén a hatályos magyar szabályozás szerint járnak el, azzal, hogy jogvitáikat először peren kívül kívánják rendezni. 

A Felek a Szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást időben tájékoztatni. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős. A Fejlesztő folyamatosan biztosítja, hogy az aktuális ÁSZF-et a Fejlesztő és az Alkalmazás honlapján bárki megtekintheti.

A jelen Szerződésben nem szabályozottak tekintetében elsősorban a hatályos magyar és uniós jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók.