Adatkezelési tájékoztató

Gyakran ismételt kérdések Általános szerződési feltételek

A „Joghatály” weboldal (https://joghataly.egov.hu) szolgáltatásainak igénybevételével összefüggésben megvalósuló adatkezelésről.

1. Adatkezelő, az adatkezelő képviselője és az adatvédelmi tisztviselő adatai

1.1.  Az adatkezelő:
eGov Tanácsadó Kft. (Cégjegyzékszám: Cg.01-09-707490) 
Cím: 1054 Budapest, Zoltán utca 8.
E-mail cím: joghataly@egov.hu 
Telefonszám: +36 20 411 1668

1.2. Adatkezelő képviselője:
Képviselő neve: Kleinheincz Gábor 
E-mail cím: info@egov.hu
Telefonszám: +36 20 411 1668
Cím: 1054 Budapest, Zoltán u. 8.

1.3. Kapcsolattartó adatai:
Kapcsolattartó neve: Putnoki Péter
E-mail cím: joghataly@egov.hu
Telefonszám: +36 20 411 1668
Cím: 1054 Budapest, Zoltán u. 8.

1.4. Adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

2.1. A honlapon történő regisztráció 
Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja
A https://joghataly.egov.hu/ honlapon történő regisztrációhoz a felhasználóknak a következő adatokat kell megadni: e-mail cím, jelszó. Az adatkezelés célja, hogy ügyfeleinknek regisztrációs lehetőséget biztosítson a szolgáltatások igénybevételéhez.

Adatkezelés jogalapja 
-    magánszemélyek esetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az, hogy a szerződés létrehozható és teljesíthető legyen.
-    amennyiben cég nevében regisztrál a szolgáltatásra, a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az eGov Kft. jogos érdeke, hogy az üzleti kapcsolat kiépítésre kerüljön.
Adatkezelés időtartama
Az adatkezelő a személyes adatokat a regisztráció megszűnéséig kezeli. 

2.2. Számlázás 
Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja 
Az adatkezelő a https://joghataly.egov.hu/ honlapon történő szolgáltatás megvásárlása esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján számlát köteles kiállítani, továbbá a számviteli bizonylatokat a jogszabályban meghatározott ideig köteles megőrizni.
Ezen kötelezettségek teljesítése érdekében Adatkezelő e körben – természetes személy megrendelő vonatkozásában - az alábbi adatokat kezeli: 
-    név, 
-    cím.

Fenti adatokon felül – cégek esetében – az adószám tárolására is sor kerül. 

Adatkezelés jogalapja 
A GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 

Adatkezelés időtartama
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt 8 évig.
 

2.3. Szolgáltatás használata közben felmerülő további adatkezelések 
Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja 
A https://joghataly.egov.hu/ honlapon, illetve az iOS- és android-platformon elérhető Joghatály alkalmazás előfizetőinek lehetősége van a korábbi kereséseinek megtekintésére. Ezen során az adatkezelő a vizsgált szövegekhez tartozó azonosítószámot, a vizsgálat időpontját, státuszát, a feltöltött szövegrészletet, illetve a dokumentum szövegét és a feldolgozás eredményeit rögzíti. Az adatkezelés célja, hogy az előfizetéssel rendelkező felhasználók számára elérhetők legyenek a szerződésben vállalt szolgáltatások és tartalmak. Az adatkezelő ezen felül az említett adatokat más célból nem kezeli. 
 
Adatkezelés jogalapja 
A GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az, hogy a szerződés létrehozható és teljesíthető legyen.
Adatkezelés időtartama
Az adatkezelő a személyes adatokat a regisztráció megszűnéséig kezeli. 

3. Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:
-    iWebs Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 
o    Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 3. 5. em. 26. 
o    Átadott adatok köre: az informatikai rendszer futtató környezete és adatbázisa
o    Adatfeldolgozási cél: az internetes portál, az onnan elérhető szolgáltatás, felhőszolgáltatás üzemeltetése, karbantartása, mentése és szükség szerinti visszaállítása 
o    Adatfeldolgozás időtartama: az adatfeldolgozási szerződés megszűnéséig
o    Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke

4. Adattovábbítás 

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személy részére, kivéve, ha Ön hozzájárul, de ilyen esetben mindig előzetesen kérjük a hozzájárulását az adattovábbításhoz.

5. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

  • tájékoztatáshoz való jog,
  • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
  • helyesbítéshez való jog,
  • adatkezelés korlátozása,
  • törléshez való jog,
  • hordozhatósághoz való jog,
  • tiltakozáshoz való jog,
  • hozzájárulás visszavonási joga.

Fenti jogaival kapcsolatos kérelmét írásban vagy elektronikus úton, Adatkezelő kapcsolattartójának címezve terjesztheti elő a tájékoztató 1. pontjában szereplő elérhetőségek bármelyikén. 
A kérelemről az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezésétől számított 30 napon belül dönt, és tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról, a felügyeleti hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.
Az intézkedés határideje szükség esetén, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára figyelemmel további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról okainak megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül az Adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt. 
Amennyiben kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az e-mail fiókunkban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. 

Az érintett tájékoztatáshoz való joga
Az Adatkezelő e tájékoztatás közzétételével intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR Rendelet 13. cikke által meghatározott minden információ a rendelkezésére álljon.

A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. 

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri! 

Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
-    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
-    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
-    már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
-    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
-    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
-    Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
-    Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, 
-    a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
-    a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
-    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
-    a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
-    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.


Jogorvoslati lehetőségek
Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz 
Amennyiben Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 
A hatóság elérhetősége: 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefon: +36 1 391 14-00 
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Honlap: www.naih.hu

Bírósági eljárás indítása
Abban az esetben, ha Önt az érintetti jogok gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén Ön kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére. További információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek. 

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések biztonságát a következő technikai és szervezési intézkedések garantálják: 
- az Adatkezelő és Adatfeldolgozó irodájában a munkavállalók által használt személyi számítógép jelszóval használható. A munkavállalók kötelesek gondoskodni arról, hogy a munkavégzéssel összefüggésben tudomásukra jutott, a személyi számítógépen tárolt személyes adatokhoz, valamint a jelszavukhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Ennek érdekében kötelesek a készüléket kikapcsolni vagy képernyőzárral lezárni, amikor nem használják, különösen, amikor nem tartózkodnak az irodában;
- külső és belső tűzfalak, behatolást jelző és megakadályozó eszközök, vírusvédelmi szoftverek alkalmazása; 
- rendszeres mentés, oly módon, hogy adatsérülés esetében az adott napon belüli változások is visszaállíthatók.
Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. 
Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

7. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és a GDPR Rendelet 13. cikkében felsoroltakról.

A nem természetes személyek (vállalkozások, egyesületek, intézmények stb.) – központi, kapcsolattartás céljából nyilvános helyen (cégnyilvántartásban, weboldalon stb.) feltüntetett – elektronikus elérhetőségére előzetes hozzájárulás nélkül is küldhető címzett reklámüzenet. 

A nem természetes személy részére is biztosított, hogy bármikor, korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen leiratkozzon. A reklámüzenetben ezért egyértelműen meg kell jelölni, hogy mely e-mail címen iratkozhat le és milyen módon.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. január 1. napjától érvényes.